Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In de algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

Diëtist:

 

Professional, die voedingsvoorlichting en dieetadvisering levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel diëtist te voeren.

Cliënt:

 

Degene aan wie door de diëtist advies verleend wordt dan wel diens wettelijk vertegenwoordigers.

Arts:

 

De huisarts, consultatiebureauarts, specialist of tandarts door wie de cliënt naar de diëtist is verwezen.

Praktijkadres:

 

De locatie waarop de praktijk van de diëtist gewoonlijk wordt uitgevoerd.

De hierboven gedefinieerde begrippen worden hierna respectievelijk genoemd: diëtist, cliënt, arts en praktijkadres.

Artikel 2. Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtisten van de Amersfoortse Diëtisten Associatie en haar cliënt inzake behandeling en/of het leveren van diensten. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de diëtist inroepen.

De diëtist geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt terstond op de hoogte gesteld.

Artikel 3. Basis

In principe adviseert de diëtist de cliënt op basis van een formele verwijzing door de arts. De diëtist houdt de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling.

Artikel 4. Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij/zij de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip (of in geval van een afspraak op maandag: vóór het weekend/vrijdagmiddag 17.00 uur)geen bericht van verhindering aan de diëtist geeft, is de diëtist gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. 

Deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon (eventueel ingesproken op het antwoordapparaat) te worden gedaan. Afzegging via de mail of sms wordt niet geaccepteerd en wordt gezien als niet-afgezegde afspraak.

Artikel 5. Tarieven

Advisering door de diëtist wordt vanaf 2013 vergoed vanuit de basisverzekering voor 3 uur per kalenderjaar. Raadpleeg hiervoor  uw aanvullende polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Voor gecontracteerde zorg vanuit de aanvullende verzekering worden de door de zorgverzekeraar vastgestelde tarieven in rekening gebracht voor behandeling en toeslag bij huisbezoek.

Indien dieetadvisering niet vergoed wordt door uw zorgverzekeraar komen de kosten van de begeleiding voor uw eigen rekening.

Wanneer er sprake is van ketenzorg (samenwerking met de huisartsen voor de behandeling van diabetes, COPD en (in sommige huisartsenpraktijken) hart en vaatziekten dan is de vergoeding via het huisartsenprogramma geregeld. 

Voor de behandeling aanvangt, informeert de diëtist de cliënt mondeling of schriftelijk welke tarieven er gelden. Voor huisbezoeken bestaat daarnaast een uittoeslag. 

Artikel 6. Declaraties

Declaraties voor dieetadvisering worden rechtstreeks ingediend bij de zorgverzekeraar. 

Indien dit niet mogelijk is, ontvangt de opdrachtgever een factuur. In dat geval is de opdrachtgever zelf betaling verschuldigd. De termijn waarbinnen deze factuur betaald moet worden staat op de factuur zelf vermeld.

Artikel 7. Betaling en incasso

Bij het uitblijven van betaling binnen de op de factuur gestelde termijn, is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten. In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00.

Indien hierna door de cliënt nog steeds niet tot betaling wordt overgegaan wordt een incassobureau ingeschakeld.

Artikel 8. Verschuldigdheid

Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen de cliënt verschuldigd is, de gegevens in de administratie van de diëtist bindend.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de diëtist.

Artikel 10. Klachten

Bespreek uw probleem eerst met de diëtist. Misschien komt u er samen al uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u bij een volgende behandeling anders wilt. Het beste is om er een aparte afspraak voor te maken, zodat uw behandelaar voldoende tijd voor u kan uittrekken. U kunt dan samen zoeken naar een bevredigende oplossing. Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort.

Artikel 11. Beëindiging

Beëindiging van de behandeling vindt te allen tijde plaats in overleg met de cliënt. De diëtist kan de behandeling eenzijdig beëindigen indien deze naar verwachting van de diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de cliënt tijdig op de hoogte wanneer zij een dergelijke situatie ziet aankomen.

De cliënt kan te allen tijde de overeenkomst beëindigen mits de diëtist daar 48 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk of mondeling (tijdens een gesprek) op de hoogte is gesteld. Tijd die nodig is voor afronding van de behandeling kan in rekening worden gebracht.

Artikel 12. Privacy

De diëtist is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. De diëtisten van de Amersfoortse Diëtisten Associatie handelen conform deze wet.

Een exemplaar van de algemene voorwaarden is kosteloos verkrijgbaar bij uw diëtist.

 

Copyrights Amersfoortse Diëtisten Associatie © 2023